Program

07:30             Messen åpner
07:30-09:00       Frokost
11:00-12:30       Lunsj
11:30-12:00       Foredrag: William Bredberg (VA-Yngre) Muligheter og utfordringer med digitalisering og rekruttering i vannbransjen
15:00             Messen stenger

Seminarprogram

Kl. 10.30

Foredragsholder:

Ola Johannes Østtveit
Kristiansand Kommune – Avdeling plan og prosjekt | Ingeniørvesenet. Vann- og avløpsenheten

Miljøregnskap i anleggsprosjekter

Det er stadig økende fokus på miljø og spesielt klima nå fram mot 2030. Bygge- og anleggsbransjen står for en betydelig andel av globale CO2-utslipp, og det er store potensialer for reduksjon. Etablering av miljø- og klimaregnskap i anleggsprosjekter kan være en god start ved å synligjøre miljøbelastningen og klimaforavtrykket. Videre kan miljøbelastningen tallfestes og tas mer konkret med i vurderingen av materialer og løsninger. Det vil også lettere kunne vise effekter av ulike miljøtiltak som elektrifisering og alternativ grøfteoppbygning. Det vil også bli vist til konkrete miljøtiltak utført i noen av kommunens VA-prosjekter.

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Frode Skår
Norsk Vann

Klarer vi og løse oppgavene de neste 20 årene?

Vi står foran de største investeringsbehovene i historien. Vi skal løse utfordringer med klimaendringer, etterslep og nye myndighetskrav med korte tidsfrister. Skal vannbransjen klare å løse dette må vi tenke nytt. Oppgavene må løses smartere enn det vi har gjort så langt. Kompetansebygging, erfaringsutveksling, standardisering og innovasjoner må til.

 

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Sjur Tveite
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Vannsenteret bygges nå – status for anlegg og leveranse

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur v/daglig leder Sjur Tveite tar for seg status for anlegg og leveranser på det nye vannsenteret på Ås. Her klargjøres det nå for de første leveransene over sommeren, og det etableres VA-infrastruktur og bygg for opplæring, demonstrasjoner og uttesting.