Program

07:30            Messen åpner
07:30-09:00     Frokost
11:00-12:30     Lunsj

11:30-12:00     

Foredrag av Ole Henrik Krat Bjørkholt fra Helse-og omsorgsdepartementet og Kjersti Bjørnstad fra Klima- og miljødepartementet: Nå kan vi ikke skyve dette foran oss lenger – Regjeringens tanker om vann- og avløpsfeltet fremover

13:30-14:00      
Foredrag av Charlotte Trovaag fra VA-yngre: Muligheter og utfordringer med digitalisering og rekruttering i vannbransjen
 
15:00            Messen stenger
 
Foredrag Statssekretærene

Tilgang til trygt vann er et helt grunnleggende behov for oss som mennesker og som samfunn. Tilsvarende er vi helt avhengige av velfungerende avløpssystemer, og utslipp av urenset eller dårlig renset avløpsvann kan ha alvorlige konsekvenser for miljøet. Den alvorlige miljøtilstanden i Oslofjorden er et eksempel på hvor alvorlige konsekvenser dårlig avløpsrensing kan få. Det er kjent at en del kommuner har etterslep på vedlikehold av ledningsnett både for vann og avløp. Det gjør oss sårbare, og gir risiko for svikt i vannforsyningen. Og for å nå miljømålene våre er det avgjørende at vi får på plass flere tiltak innen avløpsområdet. Vi må også forberede oss på konsekvensene av klimaendringer, og ta høyde for den endrede sikkerhetssituasjonen i verden.

 

For å møte dette utfordringsbildet har regjeringen nylig lansert 25 nye nasjonale mål for vann og helse. Med målene følger en gjennomføringsplan med tiltak som skal bidra til at målene nås.

 
Foredrag VA-yngre
Fremtidsrettet foredrag hvor Charlotte Trovaag og Elisa Winger Eggen utforsker digitaliseringens rolle og hvordan vi kan jobbe med rekruttering i vannbransjen. De deler innsikter om hvordan digital innovasjon kan revolusjonere vann- og avløpstjenester, og hvorfor dette er kritisk for miljøet og samfunnet. Samtidig belyses muligheter for å synliggjøre vannbransjen og tiltrekke unge talenter for å understøtte digitalisering og det grønne skiftet. 
 
Videre snakker de om nøkkelrollene kommuner, entreprenører, leverandører og organisasjoner som VA-yngre og Norsk Vann, spiller i å fremme og forme bransjen. Dette er en mulighet til å forstå hvordan vi sammen kan bygge en sterkere, mer synlig og teknologisk avansert vannbransje.

Lest ned foredraget her

Avbildet: Charlotte Trovaag og Elisa Winger Eggen (t.v), VA-yngre

Seminarprogram

Kl. 10.30

Foredragsholder:

Johannes Havnevik Devold – Fungerende kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel
Drammen Kommune

Nytt avløpsrenseanlegg Drammen-regionen

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Thomas Breen
Norsk Vann

Klarer vi og løse oppgavene de neste 20 årene?

Vi står foran de største investeringsbehovene i historien. Vi skal løse utfordringer med klimaendringer, etterslep og nye myndighetskrav med korte tidsfrister. Skal vannbransjen klare å løse dette må vi tenke nytt. Oppgavene må løses smartere enn det vi har gjort så langt. Kompetansebygging, erfaringsutveksling, standardisering og innovasjoner må til.

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Sjur Tveite
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Vannsenteret bygges nå – status for anlegg og leveranse

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur v/daglig leder Sjur Tveite tar for seg status for anlegg og leveranser på det nye vannsenteret på Ås. Her klargjøres det nå for de første leveransene over sommeren, og det etableres VA-infrastruktur og bygg for opplæring, demonstrasjoner og uttesting.