Kjøreplan/program

Program

Kristiansand

07:30 Messen åpner

07:30-09:00 Frokost

11:00-12:30
Lunsj

11:30-12:00 Foredrag: William Bredberg (VA-Yngre) Muligheter og utfordringer med digitalisering og rekruttering i vannbransjen.

15:00 Messen stenger. Nedrigg av eget utstyr.

Oslo

07:30 Messen åpner

07:30-09:00 Frokost

11:00-12:30 Lunsj

11:30-12:00 Foredrag: Ole Henrik Krat Bjørkholt (Helse- og omsorgsdepartementet) og Kjersti Bjørnstad (Klima- og miljødepartementet) «Nå kan vi ikke skyve dette foran oss lenger» – Regjeringens tanker om vann og avløpsfeltet fremover.

13:30-14:00 Foredrag: Charlotte Trovaag (VA-Yngre) Muligheter og utfordringer med digitalisering og rekruttering i vannbransjen

15:00 Messen stenger. Nedrigg av eget utstyr.

Stavanger

07:30 Messen åpner

07:30-09:00 Frokost

11:00-12:30 Lunsj

11:30-12:00 Foredrag: William Bredberg (VA-Yngre) Muligheter og utfordringer med digitalisering og rekruttering i vannbransjen

15:00 Messen stenger. Nedrigg av eget utstyr.

Trondheim

07:30 Messen åpner

07:30-09:00 Frokost

11:00-12:30 Lunsj

11:30-12:00 Foredrag: Charlotte Trovaag (VA Yngre) – Muligheter og utfordringer med digitalisering og rekruttering i vannbransjen

15:00 Messen stenger. Nedrigg av eget utstyr.

Dagen før arrangementet

Riggetid

Dagen for arrangementet

Kjøreplan

  • Riggetid
  • Messa åpner
  • Messa stenger
  • Nedrigg av eget utstyr 

Seminarprogram

Kl. 10.30 - Kristiansand

Foredragsholder:

Ola Johannes Østtveit
Kristiansand Kommune – Avdeling plan og prosjekt | Ingeniørvesenet. Vann- og avløpsenheten

Miljøregnskap i anleggsprosjekter

Det er stadig økende fokus på miljø og spesielt klima nå fram mot 2030. Bygge- og anleggsbransjen står for en betydelig andel av globale CO2-utslipp, og det er store potensialer for reduksjon. Etablering av miljø- og klimaregnskap i anleggsprosjekter kan være en god start ved å synligjøre miljøbelastningen og klimaforavtrykket. Videre kan miljøbelastningen tallfestes og tas mer konkret med i vurderingen av materialer og løsninger. Det vil også lettere kunne vise effekter av ulike miljøtiltak som elektrifisering og alternativ grøfteoppbygning. Det vil også bli vist til konkrete miljøtiltak utført i noen av kommunens VA-prosjekter.

Kl. 10.30 - Bergen

Foredragsholder:

Mari Grimstad og Ingrid Marie Johnsen

Sweco

Overvannshåndtering Mindemyren

Presentasjon av overvannshåndtering langs Mindemyren, fra tidlig fase til ferdigstillelse.

Kl. 10.30 - Oslo

Foredragsholder:

Johannes Havnevik Devold – Fungerende kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel
Drammen Kommune

Nytt avløpsrenseanlegg Drammen-regionen

Kl. 10.30 - Trondheim

Foredragsholder:

Martine Øines Fremstad

Sweco

Avløpsmodellering som verktøy i et endrende klima

Klimaet er i endring og vi forventer mer nedbør både i intensitet og hyppighet i årene fremover. Samtidig med klimaendringene bygges det ut og fortettingen består gjerne av flermannsboliger og større boligkomplekser som for eksempel boligblokker. Hvordan kan man egentlig sikre at det man dimensjonerer for i dag vil være tilstrekkelig også i fremtiden? Og kan man være sikre på at dagens løsninger anses som bærekraftige også om 50 eller 200 år? Avløpsmodellering i seg selv er nok ikke svaret på disse spørsmålene, men gjennom prosjekter blant annet for Trondheim kommune ser man nytteverdien av å bruke avløpsmodelleringen som et verktøy for og bedre kunne håndtere usikkerheten vi står ovenfor.

Frode_portrett

Kl. 13.00 - Alle byer

Foredragsholder:

Frode Skår/Thomas Breen
Norsk Vann

Klarer vi å løse oppgavene de neste 20 årene?

Vi står foran de største investeringsbehovene i historien. Vi skal løse utfordringer med klimaendringer, etterslep og nye myndighetskrav med korte tidsfrister. Skal vannbransjen klare å løse dette må vi tenke nytt. Oppgavene må løses smartere enn det vi har gjort så langt. Kompetansebygging, erfaringsutveksling, standardisering og innovasjoner må til.

Kl. 13.00 - Alle byer

Foredragsholder:

Sjur Tveite
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Vannsenteret bygges nå – status for anlegg og leveranse

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur v/daglig leder Sjur Tveite tar for seg status for anlegg og leveranser på det nye vannsenteret på Ås. Her klargjøres det nå for de første leveransene over sommeren, og det etableres VA-infrastruktur og bygg for opplæring, demonstrasjoner og uttesting.